آموزش تحلیل آنچین

بیتکوین چیست؟

بیتکوین چیست؟

معرفی و اموزش شاخص UTXO (Unspent Transaction Output)

معرفی و اموزش شاخص The Market-Realised Gradient

معرفی و اموزش شاخص STAIBLECOIN SUPPLY RATIO

معرفی و اموزش Spent Output Profit Ratio

معرفی و اموزش شاخص Realized Profit and Loss

معرفی و اموزش شاخص Net Unrealised Profit and Loss (NUPL)

معرفی و آمزش شاخص Market Value to Realized Value (MVRV)


معرفی و آموزش شاخص liquidity of Supply


نواحی قیمتی براساس Ichimoku Kinkō Hyō

معرفی و اموزش شاخص روبان سختی

معرفی و اموزش شاخص Dormancy

معرفی وآموزش شاخص Coin Days Destroyed (CDD)

معرفی شاخص امتیاز روند انباشت

تشخیص فاز‌های بازار براساس رفتار بیتکوین‌های بلند مدت و کوتاه مدت

رنگین کمان On-Chain

شناسایی فاز‌ها به روش آنچین

نوشته دیگری وجود ندارد